تعبیر خواب چادر چیست؟

اگه به‌دنبال آن هستی تا تعابیر مختلف در مورد خواب چادر رو بدونی و با روایت‌های مختلف در این حوزه آشنا بشی این مقاله برای شماست.

اگه به‌دنبال آن هستی تا تعابیر مختلف در مورد خواب رو بدونی و با روایت‌های مختلف در این حوزه آشنا بشی این مقاله برای شماست.
تعبیر خواب چادر موضوع مورد بحث امروز ماست.
بسیاری از افراد زمانی‌که چادر در خواب می‌بینند، به‌دنبال تعبیر آن هستند.
آنچه تعبیرچادر در خواب را متفاوت می‌کند، جنسیت فردی‌ست که خواب را دیده است.

این که شما مرد باشید یا زن، چادر هدیه گرفته باشید یا آن را پاره ببینید، رنگ چادر شما در خواب، چادر مشکی باشد یا سفید و حتی رنگی، باعث به وجود آمدن تعابیر متفاوت برای شما می‌شود.

در این مقاله سعی کرده ایم تمامی تعابیر گوناگون خواب چادر را مورد بررسی قرار دهیم و در انتها نیز تعابیر اسلامی آن را برایتان بازگو نماییم.
فقط این نکته را متذکر می‌شویم که، هر فرد با تطبیق رفتارها و زندگی شخصی خود، باید خواب خویش را سنجش نماید و تعابیری که در زیر آمده است صرفا جهت دادن درک و دید درست به شما در مورد این موضوع خاص می‌باشد.

می خوای چادر شیک بخری کلیک کن

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

خواب چادر

قطعا زیاد شنیده اید که خواب دیدن یک رویای صادقه است.
وقتی به خواب می رویم روح ما به پرواز در می‌آید.
در قرآن کریم نیز به تعداد زیادی، کلمه خواب تکرار شده است.
در این بین می توان برای برخی از خواب‌ها تعابیری انجام داد.
در این بین چادر خواب دیدن نیز توسط امام صادق و بزرگان اسلامی تعابیری مختلفی داشته است که در زیر آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

تعبیر چادر در خواب

تعبیر چادر در خواب

چادر پوششی‌ست که از طریق آن بانوان عزیز بدن خود را در برابر نامحرم می‌پوشانند.
اگر جنس مونث در خواب خود ببیند که چادر بر سر دارد، نشانه نیکویی‌ست و دیدن چادر در خواب به معنای پوشش و حفظ آبرو و شرف یک فرد می‌باشد.

پوشیدن چادر تعبیر خواب

تعریفی که در بالا گفته شد، برای بانوان صدق می‌کند.
زیرا چادر سر کر برای مردان یک امر غیر طبیعی و غیر عادی‌ست.
از این رو اگر مردی در خواب خود ببینید که چادر بر سر کرده است، تعبیر آن متفاوت از جنس مونثی‌ست که این خواب را دیده است.

معمولا به معنای رسوایی از آن تعبیر شده است و خواب نیکویی نمی‌باشد.
در نتیجه چادر پوشیدن تعبیر خواب بسته به زن و مرد بودن متفاوت است.

تعبیر خواب پوشیدن چادر نو

چادر تعبیر خواببر طبق گفته منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر زنی ببینید که چادر نو بر سر کرده است، نزد شوهر عزیز و در محیط خانواده نیز احترام و عزتش بالا می‌رود.

تعبیر خواب چادر برای مرد

همانطور که گفتیم برای مرد دیدن چادر در خواب نیکو نمی‌باشد.
اگر مردی در خواب ببیند که چادر بر سر کرده است، از آنجا که برای مردان این کار غیر متعارف است، نشان دهنده آن است که گناهی را که انجام داده است از باقی مردم پوشانده و پنهان نموده است.
برخی از متعبرین نیز بیان کرده اند که این‌گونه گناهان، اعمال بسیار زشت و ناپسندیده ای نیز بوده اند که در صورت فاش شدن آن مورد شماتت و حتی لعن مردم قرار خواهند گرفت.
البته اگر مردی در خواب خود ببیند که چادر دارد ولی بر سر نکرده است، نشان دهنده این است که راز خود یا فرد دیگری را به امانت در دل خود نگه داری میکند.

تعبیر خواب چادر رنگی

بسته به رنگ چادر تعابیر فرق خواهند کرد.
قطعا دیدن رنگ‌ها سرزنده همچون سبز با زرد متفاوت خواهد بود.
دیدن خواب چادر سبز، نشانه امید، شادمانی و خوشبختی‌ست.

زیر را بخوانید:

چگونه با چادر با کلاس باشیم

چادر مناسب افراد چاق

تعبیر خواب چادر سرخ

طبق گفته منوچهر مطیعی تهرانی: نشانه دیدن خواب چادر سرخ در خواب، هیجان است، ولی اگر فردی خواب چادر زرد را ببیند، این نشان از بیماری‌ست.
به نظر ایشان دیدن چادر درخواب نشانه آبرو حرمت و حیثیت است.
چه متعلق به خود آن فرد باشد چه دیگری.

تعبیر خواب چادر رنگی

تعبیر خواب چادر سفید

تعبیر خواب چادر سفید به سر داشتن، این است که فردی که این خواب را دیده است، در واقع در زندگی خود به یک آرامش بی نظیر و در عین حال واقعی رسیده، و دست یافته است.
اگر فرد گناه کاری باشید و خواب چادر سفید را ببینید، نشان از آن است که تصمیم بر این دارید که گناهان گذشته خود را می خواهید ترک نماید و جهت خود را به سمت اعمال پسندیده و نیک تغییر دهید.

تعبیر خواب چادر سفید گلدار

اگر در خواب ببینید که چادر سفید گلداری بر سر کرده‌اید، به معنای آن است که، در زندگی خود شما آرامش بدست می آورید و دارید.
گناهان و هر آنچه بدی در گذشته داشته‌اید جای خودش را به حسنات و خوبی‌ها خواهد داد.

تعبیر خواب چادر گلدار

اگر کسی در خواب بیند چادر گلدار بر سر کرده است تعبیر خوشایندی دارد.
این به مانند چادر سفید نشان از آرامش است.
پوشیدن چادر گلدار تعبیر خوابش به آن معنی‌ست که سیاهی ها و بدی ها از زندگی شما پاک خواهد شد.

تعبیر خواب چادر سفید عقد

تعبیر خواب چادر سفیداگر همچین خوابی را دیده اید، ممکن است نشان از تغییر و تحول در زندگی شما باشد.
اگر دختر مجردی می‌باشید این تحول می‌تواند به معنای ازدواج نیز تعبیر گردد.

تعبیر خواب چادر مشکی

چادر مشکی تعبیر خواب‌ش زیباست! در واقع با دیدن چادر سیاه در خواب شما نزدیک به رویاهایتان خواهید بود.
تجربه جدید و ین در محیط های گوناگون، از جمله کاری می‌تواند اتفاق بیفتد.

البته این به صورت کلی به شرایط زندگی شخصی شما در آن لحظه ای که خواب را دیده اید نیز برمی‌گردد.
ممکن است شما دانشجو کارمند یا یک فرد خانه دار باشید.
بسته به شرایط خود چادر سیاه تعبیر خواب‌ش می‌‎تواند بسط داده شود و موقعیت جدیدی را می‌توانید در زندگی خود تجربه کنید.

تعبیر خواب چادر مشکی حضرت یوسف

خواب دیدن چادر مشکی در خواب از منظر حضرت یوسف به معنای:

مرتبه بیننده خواب را به همراه بالا مقام بودن آن را نشان می‌دهد.
چه مرد چه زن در خواب چادر ببینند به معنای همسر است و هرگونه نقض و حسن در چادر به همسر برخواهد گشت! به این معنا که اگر در خواب دیدن چادر مشکی پاره به معنی بیماری همسر و دیدن چادر زیبا به معنای جمال همسر و حسن وی است.

چادر خواب به معنای بالا مقام و مرتبه بیننده خواب است.
همچنین چادر در خواب به معنای همسر است هم برای مردان و هم برای زنان و هر گونه حسن و نقص در چادر به همسر بر می‌گردد.
مثلا دیدن چادر مشکی زیبا به معنای حسن و جمال همسر و دیدن چادر مشکی پاره به معنای بیماری همسر است.

تعبیر خواب گم شدن چادر مشکی

گم شدن چادر تعبیر خواب از زبان ابن سیرین:

اگر فردی در خواب ببیند که چادر خود را گم کرده است، متاسفانه نشانه خوبی نیست.
معنی خواب این است که بسیاری از صفات خوب خود را از دست داده است.

تعبیر خواب گم شدن چادر مشکی از زبان منوچهر مطیعی:

اگر در خواب دیدید که چادر خود را گم کرده اید معنی خواب شما این است که به شرف و آبروی شما خدشه ای وارد می شود.

تعبیر خواب پیدا شدن چادر گم شده

تعبیر خواب پیدا شدن چادر گم شده از زبان منوچهر مطیعی:

اگر در خواب دیدید که چادر گم شده خود را پیدا کردید معنی خواب این است که مورد اتهام قرار می گیرید ولی تبرئه می شوید.

تعبیر خواب چادر پاره

اگر کسی در خواب خود ببیند که چادرش پاره شده است، دو معنا برای آن تعبیر شده است.
ممکن است آن فرد آبرویش در خطر باشد و یا آن‌که رازی داشته باشد که ممکن است می خواهد فاش شود.

تعبیر خواب چادر به سر کردن مرده

اگر در خواب ببینید که، یک فرد مرده چادر بر سر دارد و آن چادر را از شما هدیه گرفته است، عمر شما طولانی خواهد شد.

تعبیر خواب چادر سفید گلدار برای دختر مجرد

اگر دختر مجردی در خواب خود ببیند که چادر سفید بر سر دارد، یک خواب خوب برای وی تلقی می‌شود، چرا که نشان دهنده شرف،آبرو و عزت وی است.
از طرفی می‌تواند نشان دهنده دین و ایمان او باشد.

تعبیر خواب چادر نماز

اگر در خواب خود ببینید که چادر نماز بر سر دارید و در حال خواندن نماز هستید بسیار نیکوست.
این بدان معنی‌ست که به واسطه عبادتی که دارید گناهان شما از بین خواهد رفت.

تعبیر خواب خریدن چادر نماز

اگر در خواب خود ببینید که، چادر نماز خریده اید بسیار عالی است، و به جایگاه بلندی خواهید رسید و باعث زیاد شدن روزی شما خواهد شد.

تعبیر خواب پاره کردن چادرنماز سفید

اگر در خواب ببینید که چادر نماز سفید پاره شده است چه خودتان چه دیگران این کار را کرده باشند خوابی جالبی نیست.
و نشان از آن است که ممکن است دچار گناه یا بلایی خواهید شد.

تعبیر خواب چادر هدیه گرفتن

منوچهر مطیعی تهرانی، تعبیر خواب چادر سیاه هدیه گرفتن را اینگونه تعبیر می‌نماید:

اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می‌دهد آن چادر رازی است که می‌خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند.
برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا می‌رود و نزد شوهر عزیز می‌شود.

تعبیر خواب چادر شب

ابراهیم کرمانی در این خصوص تعبیر زیر را دارد:

چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد.
اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، دلیل که او را شوهر آید.
اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.

تعبیر خواب چادر از منظر امام صادق ( تعبیر خواب چادر سفید امام صادق )

چادر درخواب بر سه وجه است.

اول: مقام و منزلت.

دوم: مرد را زن و زن را شوهر،
سوم: سرپرست و مرد خانه.

تعبیر خواب چادر از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن تعدادی چادر در خواب:

نشانه آن است که به اتفاق دوستانی وفادار و صمیمی به چند سفر خواهید رفت.

دیدن چادر سر کردن در خواب:

نشانه آن است که در زندگی شما دگرگونی و تحولاتی روی خواهد داد.

پاره بودن چادر:

نشانه آن است که با مشکلی جدی روبرو خواهید شد.

بر افراشته شدن چادر:

علامت آن است که دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما با دقت و تفکر نقشه های آنان را نقش بر آب می کنید.

کلام آخر

در این مقاله از خانه صدف سعی کرده ایم، تمام تعابیر مختلف چادر را برای شما بازگو نماییم.
هر کس با توجه به اتفاقات زندگی شخصی و شرایط و محیط زندگی خود این مصادیق را باید با آن تطبیق دهد.
در صورت داشتن سوال در زیر این مقاله کامنت خود را بنویسید.

اگر قصد خرید چادر مشکی (چادر عربی (چادر جده)، چادر لبنانی، چادر کمری و …) را دارید کافی‎‌ست بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

خرید چادر مدل صدفخرید چادر مشکی

جهت مشاوره و ارتباط نیز با کارشناسان خانه حجاب صدف کافی‌ست از طریق شبکه های اجتماعی زیر با ما در ارتباط باشید.

تماس با خانه حجاب صدف مشهدتلگرام خانه حجاب صدف مشهد

سوالات متداول:

خواب چادر نشانه چیست؟

دیدن خواب چادر به نسبت جنسیت فرق می کند.
به طور کلی برای زنان نیکو و برای مردان برعکس است.
اگر فرد مونثی خواب چادر ببیند،دیدن چادر در خواب به معنای پوشش و حفظ آبرو و شرف یک فرد می‌باشد.
ولی اگر مردی، خواب چادر ببیند، نشان دهنده این است که ناپسندی انجام داده و می خواهد آن را مخفی نگه دارد.

تعبیر خواب چادر از دیدگاه امام صادق چیست؟

چادر درخواب بر سه وجه است.
اول: مقام و منزلت.
دوم: مرد را زن و زن را شوهر، سوم: سرپرست و مرد خانه.

یک خانم که چادر حسنا پوشیده است

چادر حسنی

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال–۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال چادر صدف مدل مچ ترنم

چادر زنانه مدل صدف مچدار ترنم

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال–۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال چادر هیوا

چادر زنانه مدل هیوا

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال–۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال چادر عربی ساده

چادر عربی ساده

۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال–۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال چادر ملی

چادر ملی

۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال–۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

خدمات پس از فروش

با احترام?:
این امکان برای شما فراهم هست درصورت عدم آسیب به کالا می‌توانید کالاها را حداکثر تا یک‌ماه مرجوع نمایید (در صورت عدم پرو و استفاده از کالا).

خانه حجاب صدف با ۱۷ سال سابقه کاری، بزرگترین فروشگاه ملزومات حجاب در سطح کشور است.
کافی‌ست یک بار از این مجموعه خرید کنید تا کیفیت کار و تمیزی دوخت کالاهای صدف بانو رو لمس کنید ?

The post تعبیر خواب چادر چیست؟ appeared first on خانه حجاب صدف.

تحریریه
تحریریه
مقاله‌ها: 73

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/wearexport/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/wearexport/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427